22. 8. 2019  6:34 Tichomír
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne opto a mikroelektronické prvky na báze organických materiálov, ADOPMOD

Garant: prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na výskum novej oblasti prípravy a charakterizácie organických polovodičov s ich perspektívnou aplikáciou v optoelektronických a mikroelektronických prvkoch. Ťažiskom projektu je vývoj technológie depozície tenkých organických vrstiev a monomolekulárnych vrstiev metódou Langmuir-Blodgettovej pre realizáciu štruktúr a prvkov organických LED (OLED) a organických poľom riadených tranzistorov (OFET) na báze malých molekúl typu A1Q3, NPB, rubrénu, pentacénu a izolačných vrstiev parylénu. Pre realizáciu nových štruktúr organických prvkov budú simultánne rozvíjané a aplikované štrukturálne, elektrické a optické diagnostické metódy s nanometrovou rozlišovacou schopnosťou, zamerané najmä na štúdium rozhraní medzi izolačnou vrstvou a organickým polovodičom v štruktúrach OFET-ov ako aj vlastností nedopovaných a dopovaných organických vrstiev, pasivácie a injektujúcich kontaktov OLED pre dosiahnutie kvalitatívne nových elektrických a optických vlastností realizovaných prvkov.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:APVV-0290-06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2007
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2010
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0