18. 9. 2019  10:02 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Zmesné nanokompozitné vlákna na báze syntetických polymérov.

Garant: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na prípravu nových typov nanokompozitných vlákien na báze syntetických polymérov - PP, PA 6, PET - s multifunkčnými vlastnosťami, ako sú elektrická vodivosť, sorpčné a senzorické vlastnosti. Nové vlastnosti zmesných kompozitných vlákien budú výsledkom modifikácie syntetických polymérov polymérnymi (napr. polyvinylalkohol, elektricky vodivými ? polyanilín, polypyrol) a tuhými anorganickými a organickými aditívami. Pri príprave zmesných nanokompozitných vlákien modifikovaných rôznymi aditívami sa tvorí charakteristická morfologická a nadmolekulová štruktúra závislá od typu, koncentrácie a stupňa dispergácie aditíva. Pripravené vlákna majú dvoj- a trojfázovú štruktúru, ktorá je základom zlepšenia sledovaných vlastností s nižším obsahom použitých aditív. Cieľom projektu je štúdium vplyvu podmienok prípravy zmesných nanokompozitných vlákien modifikovaných aditívami na tvorbu ich nadmolekulovej a morfologickej štruktúry a na sledované vlastnosti (elektrickú vodivosť, sorpčné ? vyfarbiteľnosť a senzorické).
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie vlákien a textilu (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/4456/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0