Mar 21, 2019   12:44 p.m. Blahoslav
Academic information system

Projects


Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí

Supervisor: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Kľúčom k efektívnemu využitiu informácií skrytých v dátach je návrh vhodného modelu ich vyťažovania, definujúceho všetky aktivity až po vizualizáciu získaných informácií a zahŕňajúci tiež tvorbu predikívnych modelov, ako zdroja informovaných rozhodnutí na manažérskej alebo procesnej úrovni. Výber vhodnej metódy vyťaženia informácií z dát je v súčasnosti problémom, nakoľko zatiaľ neexistuje ucelená predstava popisujúca kauzálny vzťah /ak existuje) medzi štruktúrou problému a vlastnosťami (schopnosťami) metódy. Doteraz v literatúre popisované prípady predstavujú tzv. ad-hod riešenia. Preto predložený výskumný zámer si kladie za cieľ preskúmať existenciu kauzality medzi charakteristikami dátových celkov a využiteľnosťou dostupných metód, získané poznatky formalizovať a tak vytvoriť predpoklady pre ich digitalizáciu. Navrhované riešenie bude experimentálne overené v oblasti logistiky. Cieleným využitím výsledkov bude možné dosiahnuť konkurenčnú výhodu pre podniky, ktoré ich využijú.
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project identification:1/373/18 FHI EU Bratislava
Project status:In process of execution
Project start date :01. 01. 2018
Project close date:31. 12. 2020
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Milan Bachárspoluriešiteľ