18. 9. 2019  23:49 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí

Garant: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Kľúčom k efektívnemu využitiu informácií skrytých v dátach je návrh vhodného modelu ich vyťažovania, definujúceho všetky aktivity až po vizualizáciu získaných informácií a zahŕňajúci tiež tvorbu predikívnych modelov, ako zdroja informovaných rozhodnutí na manažérskej alebo procesnej úrovni. Výber vhodnej metódy vyťaženia informácií z dát je v súčasnosti problémom, nakoľko zatiaľ neexistuje ucelená predstava popisujúca kauzálny vzťah /ak existuje) medzi štruktúrou problému a vlastnosťami (schopnosťami) metódy. Doteraz v literatúre popisované prípady predstavujú tzv. ad-hod riešenia. Preto predložený výskumný zámer si kladie za cieľ preskúmať existenciu kauzality medzi charakteristikami dátových celkov a využiteľnosťou dostupných metód, získané poznatky formalizovať a tak vytvoriť predpoklady pre ich digitalizáciu. Navrhované riešenie bude experimentálne overené v oblasti logistiky. Cieleným využitím výsledkov bude možné dosiahnuť konkurenčnú výhodu pre podniky, ktoré ich využijú.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:1/373/18 FHI EU Bratislava
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Milan Bachár, PhD.spoluriešiteľ