18. 9. 2019  20:06 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia metódy plánovaných experimentov (DoE) a matematicko-štatistických postupov pri formulovaní receptúr elastomérnych zmesí.

Garant: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na zefektívnenie vývoja nových gumárenských zmesí aplikáciou matematicko-štatistických postupov, predovšetkým metód plánovaného experimentu a regresného modelovania. Plánované experimenty sa budú vykonávať na vybraných gumárenských zmesiach postavených na rôznych kaučukových matriciach, rôznych typoch plnív a rôznych vulkanizačných systémoch. Predmetom výskumu bude identifikácia faktorov daných zložením gumárenských zmesí, ktoré významne ovplyvňujú profilové vlastnosti finálnych vulkanizátov, regresný popis a optimalizácia jednotlivých skupín funkčne príbuzných komponentov, vykonanie a vyhodnotenie plánovaných experimentov pre jednotlivé komponentné skupiny, formulácia komplexného regresného modelu popisujúceho danú gumárenskú zmes z parciálnych modelov komponentných skupín a vypracovanie programu umožňujúceho na základe zistených regresných závislostí stanoviť optimalizované zloženie daného typu gumárenskej zmesi s vopred stanovenými charakteristikami.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:APVV-99-038805
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0