26. 8. 2019  8:56 Samuel
Akademický informačný systém

Projekty


Detekcia porúch v mechanických sústavách

Garant: prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V projekte budú navrhnuté, overené a aplikované metódy detekcie poškodení (DP), ktoré vznikajú v mechanických sústavach (MS). Pozornosť bude venovaná metódam, ktoré pri DP založenej na experimentálne získaných dynamických vlastnostiach MS, využívajú parametrické matematické modely (25) - (27). Jedno z navrhovaných riešení, je založené na využití stochastických optimalizačných postupoch. Z globálnych optimalizačných postupov bol vybraný genetický algoritmus (GA) (4). Výhodou GA je najmä jeho robustnosť pri rieašení rôznych optimalizačných úloh, čo v prípade DP umožnňuje aplikovanie takto definovaných postupov detekcie na širokú MS a teda podstatne zvýšenie univerzálnosti navrhovanch postupov DP. V rámci tohto "evolučného" prístupu k DP bude na skupine simulovaných experimentov overených viacero už existujúcich postupov. Taktiež budú navrhnuté nové postupy umožňujúce efektívnejšie riešenie problému DP (skráti sa čas potrebný na riešenie GA, pri súčasnom zvýšení presnosti a spoľahlivosti DP).
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra technickej mechaniky (SjF)
Identifikácia projektu:APVV-20-063105
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2006
Dátum ukončenia projektu:28. 02. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0