Oct 14, 2019   6:23 p.m. Boris
Academic information system

Projects


Damage detection problem for mechanical systems

Supervisor: prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:V projekte budú navrhnuté, overené a aplikované metódy detekcie poškodení (DP), ktoré vznikajú v mechanických sústavach (MS). Pozornosť bude venovaná metódam, ktoré pri DP založenej na experimentálne získaných dynamických vlastnostiach MS, využívajú parametrické matematické modely (25) - (27). Jedno z navrhovaných riešení, je založené na využití stochastických optimalizačných postupoch. Z globálnych optimalizačných postupov bol vybraný genetický algoritmus (GA) (4). Výhodou GA je najmä jeho robustnosť pri rieašení rôznych optimalizačných úloh, čo v prípade DP umožnňuje aplikovanie takto definovaných postupov detekcie na širokú MS a teda podstatne zvýšenie univerzálnosti navrhovanch postupov DP. V rámci tohto "evolučného" prístupu k DP bude na skupine simulovaných experimentov overených viacero už existujúcich postupov. Taktiež budú navrhnuté nové postupy umožňujúce efektívnejšie riešenie problému DP (skráti sa čas potrebný na riešenie GA, pri súčasnom zvýšení presnosti a spoľahlivosti DP).
Kind of project:APVV ()
Department:Katedra technickej mechaniky (FME)
Project identification:APVV-20-063105
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 03. 2006
Project close date:28. 02. 2009
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0