23. 10. 2019  20:31 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium cytotoxicity a mechanizmu účinku nových xenobiotík

Garant: doc. Ing. Soňa Jantová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je vývin novej potenciálnej protinádorovej látky a naznačenie mechanizmu účinku. Preto sa budú študovať cytotoxické a genotoxické účinky chemických látok štyroch štrukturálnych typov. Osobitná pozornosť sa bude venovať určeniu spôsobu bunkovej smrti a miesta zásahu vybraných najúčinnejších dusikatých hetercyklických derivátov, meďnatých derivátov a ITK do syntézy makromolekulových látok, do bunkového cyklu, schopnosti indukovať apoptózu u rôznych typov nádorových bunkových línií. Moduláciou glutatiónového metabolizmu zvyšiť senzitivitu nádorových buniek ku novopripraveným izotiokyanátom.Pri chinolónoch sa bude sledovať schopnosť tvoriť v prítomnosti UVA žiarenia singletový kyslík a idukovať fotoxický účinok. Ďalším cieľom je použitie prírodných látok na blokovanie, reverziu alebo prevenciu rakoviny. Preto sa u fenolových derivátov bude študovať ich potenciálny antimutagénny účinok a vplyv mutagénov na indukciu mutácií vedúcich k rezistencii a overí sa vplyv fenolových látok na vývoj rezistencie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/4305/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0