24. 10. 2019  3:05 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum aplikácie prírodných kremičitanov v elastomérnych zmesiach pre priemyselné aplikácie

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom predkladaného aplikačného projektu je výskum a vývoj nových materiálov s aplikáciou inovatívnych zložiek elastomérnych zmesí obsahujúcich prírodné aktívne a hybridné plnivá. Tieto materiály budú využité pri príprave kompozitov (elastomérna zmes + kovový výstužný materiál) spolu s vývojom nových technologických postupov aplikácie, analýzy účinnosti väzbových činidiel a systémov pre adhezívne elastomérne zmesi. Adhezívne elastomérne zmesi s obsahom aktívneho plniva na báze prírodných kremičitanov (zeolit, klinoptilolit) pre aplikácie vo výrobe automobilových plášťov nie sú v súčasnej praxi zavedené. Ich zavedenie si vyžaduje riešenie otázok chemizmu, vytvárania chemických väzieb medzi molekulami väzobného činidla a spájaných substrátov a stanovenie fyzikálnych podmienok, ktoré umožnia vznik požadovaných chemických väzieb. Projekt je orientovaný na je výskum aplikácie prírodných kremičitanov (zeolit, klinoptilolit) spolu s kopulačnými činidlami ako aktívneho plniva a overenie ich vplyvu na vybrané fyzikálno-mechanické , reologické, termodynamické, elektrické vlastnosti a na adhézne vlastnosti k výstužným kompozitným materiálom v oblasti výroby automobilových plášťov. Dôvodom výberu tejto oblastí aplikácie je skutočnosť, že spoluriešiteľ je výrobca zariadení používaných vo výrobe automobilových plášťov, elastomérnych zmesí, lepidiel pre priemyselné využitie a výstupy riešenia bude využívať na zvýšenie technickej úrovne vlastnej produkcie a doplnenie vlastného know-how. Na verifikáciu výsledkov bude u spoluriešiteľa využívaná experimentálna linka na výskum procesov extrúzie a prípravy výstužných kompozitných materiálov-pätkových lán v priemyselnom merítku.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-18-0111
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Ďuricaspoluriešiteľ
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ