16. 6. 2019  3:38 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum príčin vzniku geometrických odchýlok pri výrobe bezšvíkových rúr a ich technologická dedičnosť s dôrazom na tvarovú stabilitu presných rúr ťahaných za studena s využitím metrologických systémov

Garant: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tvarová stálosť oceľových rúr má zásadný vplyv na ďalší technologický proces spracovania rúr, t. j. na druhovýrobu. Jedná sa o veľmi dôležitý parameter z hľadiska funkčnosti napr. aktívnych a pasívnych dielov automobilu, kde rozmerové tolerančné pásma sú jedny z najprísnejších z pohľadu samotnej výroby. Výskumu tvarovej stálosti rúr pomocou kontaktných metrologických systémov (súradnicový merací stroj s dotykovou sondou) a bezkontaktných meracích systémov (optický 3D skener využívajúci aktívnu trianguláciu (štruktúrované svetlo)) je potrebné venovať pozornosť. Výsledné vlastnosti rúr závisia od množstva faktorov, napr. od tvarovej nestability v jednotlivých fázach výrobného procesu v technologickom postupe výroby rúr v Železiarní Podbrezová. Na tvarovú stálosť a vznik geometrických odchýlok vplýva excentricita, ktorá vzniká primárne v procese dierovania v dôsledku vyosenia dierovacieho tŕňa, kde dochádza k nerovnomernej deformácii v dôsledku zmeny pôvodného prierezu polotovaru na kruhový prierez pri radiálnom premiestňovaní materiálu. V procese výroby rúr pri ťahovom redukovaní vzniká polygón, ktorý vedie k nerovnomernej deformácii vyvolanej stojanmi v ktorom sú umiestnené valce. Nerovnomerná deformácia ovplyvňuje vnútornú štruktúru materiálu a tým aj tvarovú stabilitu v následnej operácii v dôsledku anizotropie vlastností. Experimentálne procesy budú numericky simulované v prostredí počítačového programu DEFORM 3D. Cieľom je identifikovať, kvantifikovať a následne stanoviť vplyv geometrických odchýlok na nestabilitu rozmerov rúr a ich technologická dedičnosť, čím sa predpokladá splnenie najprísnejších technicko-dodávateľských podmienok pre priemysel.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-18-0418
Stav projektu:Schválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Görögová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michaela Kritikos, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Barbora Ludrovcováspoluriešiteľ
Ing. Ján Milde, PhD.spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
Ing. Martin Ridzoň, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ