21. 10. 2019  4:27 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou.

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Problém súčasnej sériovej výroby PM súčiastok na báze Fe v prípade jednoosového jednoduchého lisovania v kombinácii so spekaním, kalibráciou a tepelnou úpravou pre komerčne používané práškové zmesi (hlavne FeCu1,8C0,7 a FeMo0,5Ni0,5C0,6) je na úrovni 6,9-7,1 g.cm-3. V prípade použitia takto vyrobených komponentov pre tzv. „high– perfomance“ aplikácie v motoroch a prevodovkách, kde sa vyžaduje odolnosť voči dynamickému zaťaženiu, vysoké pevnosti alebo únavové vlastnosti je zvyšková pórovitosť limitujúcim faktorom. Cieľom predkladaného projektu je preto vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou hustotou > 7,4 g.cm-3 v sériovej výrobe, čím by sa zabezpečilo zníženie pórovitosti (hlavne otvorené a prepojené póry) a potenciálne využitie komponentov pre „high-performance“ aplikácie. S ohľadom na výrobnú infraštruktúru spoločnosti Miba Sinter Slovakia s.r.o. (odberateľ výsledkov) je nutné podrobne preskúmať vplyv modifikácie práškovej zmesi s ohľadom na množstvo mazadla, parametrov lisovania (tlak a rýchlosť) na zvyškovú pórovitosť a únavovú pevnosť. Avšak, technológia výroby musí byť navrhnutá s ohľadom na kvalitu lisovacieho nástroja, ktorého limita je momentálne 600 MPa.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:APVV-18-0508
Stav projektu:Schválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2019
Datum ukončení projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Hajdu, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Vrtielspoluriešiteľ