19. 10. 2019  21:24 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou.

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Problém súčasnej sériovej výroby PM súčiastok na báze Fe v prípade jednoosového jednoduchého lisovania v kombinácii so spekaním, kalibráciou a tepelnou úpravou pre komerčne používané práškové zmesi (hlavne FeCu1,8C0,7 a FeMo0,5Ni0,5C0,6) je na úrovni 6,9-7,1 g.cm-3. V prípade použitia takto vyrobených komponentov pre tzv. „high– perfomance“ aplikácie v motoroch a prevodovkách, kde sa vyžaduje odolnosť voči dynamickému zaťaženiu, vysoké pevnosti alebo únavové vlastnosti je zvyšková pórovitosť limitujúcim faktorom. Cieľom predkladaného projektu je preto vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou hustotou > 7,4 g.cm-3 v sériovej výrobe, čím by sa zabezpečilo zníženie pórovitosti (hlavne otvorené a prepojené póry) a potenciálne využitie komponentov pre „high-performance“ aplikácie. S ohľadom na výrobnú infraštruktúru spoločnosti Miba Sinter Slovakia s.r.o. (odberateľ výsledkov) je nutné podrobne preskúmať vplyv modifikácie práškovej zmesi s ohľadom na množstvo mazadla, parametrov lisovania (tlak a rýchlosť) na zvyškovú pórovitosť a únavovú pevnosť. Avšak, technológia výroby musí byť navrhnutá s ohľadom na kvalitu lisovacieho nástroja, ktorého limita je momentálne 600 MPa.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-18-0508
Stav projektu:Schválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Hajdu, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Vrtielspoluriešiteľ