20. 10. 2019  4:57 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Plazmonové rezonancie v 2D fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach

Garant: Ing. Marcel Meško, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je štúdium interakcie svetla s periodickými planárnymi štruktúrami metalo-dielektrických fotonických kryštálov ako aj vertikálnych uhlíkových nanorúrok. Projekt sa sústreďuje na hlbšie porozumenie fyzikálneho javu plazmových rezonancií v periodicky tvarovaných metalo-dielektrických štruktúrach a v nanoštruktúrach uhlíkových nanorúrok s grafénom uvažujúc aj nelineárne efekty. Optická odozva dielektrických fotonických štruktúr môže byť značne modifikovaná kovovou alebo grafénovou vrstvou vytvárajúcou jav plazmonického naviazania. Vytvorené štruktúry budú charakterizované najmä meraním odozvy kovovo-dielektrickej štruktúry a identifikáciou Braggovských, Fano a Mie rezonancií, ako aj povrchových plazmónov, pomocou širokospektrálnej uhlovo rozlíšenej reflexnej spektroskopie. Testovaná bude funkcionalita a schopnosť generovať i detekovať svetelné spektrá v oblasti od NUV do NIR štruktúry uhlíkových nanorúrok s gafénom z hľadiska jej elektrických a optických vlastností. Budú vyvinuté prostriedky numerickej simulácie riešením Maxwellových rovníc založené na princípe blokovej iteračnej metódy vo frekvenčnej oblasti ako aj RCWA metódy.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-18-0192
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Marcel Meško, Ph.D.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ