16. 10. 2019  7:36 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj vysoko tvrdých povlakov so zvýšenou teplotnou stabilitou a oxidačnou odolnosťou pripravených metódami ARC a HiPIMS

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tvrdé povlaky na báze nitridov, prípadne karbonitridov tranzitívnych kovov sa v poslednom desaťročí významnou mierou podieľajú na zvyšovaní životnosti rezných a tvárniacich nástrojov, ale aj v špecifických výrobkoch mobilných zariadení. Hlavnou požiadavkou pre tento typ materiálov je vysoká tvrdosť a oteruvzdornosť. Tieto vlastnosti by si povlaky mali zachovať aj pri zvýšených teplotách nad 800°C. Súčasné najviac používané povlaky na báze Ti-Al-N a Cr-Al-N však pri teplotách nad 800 °C vykazujú značnú degradáciu spojenú s tvorbou oxidov, pri ktorých nastáva uvoľňovanie dusíka z nitridov a tým aj narušenie funkčnej vrstvy. Jedným z perspektívnych smerov na zvýšenie oxidačnej odolnosti povlakov je legovanie povlakov tranzitívnymi kovmi, lantanoidmi a bórom, pričom dochádza k oxidačným reakciám až pri teplotách vyšších minimálne o 200 až 400 °C. V niektorých prípadoch majú vytvárané oxidy výborné klzné vlastnosti, čo je možné využiť v technologických procesoch obrábania na zvýšenie trvanlivosti reznej hrany. Súčasne s oxidačnými procesmi pri vysokých teplotách dochádza v tomto type povlakov k spevneniu v dôsledku spinodálnych rozpadov koexistujúcich fáz. Tieto mechanizmy nie sú v súčasnosti dostatočne podrobne preskúmané. Projekt je zameraný práve na túto oblasť s hlavným cieľom nájsť a optimalizovať fyzikálne postupy zvyšujúce teplotnú stabilitu a oxidačnú odolnosť vybraných typov povlakov a vytvoriť fyzikálno-chemický model popisujúci procesy s tým spojené. Špecifickým cieľom je overenie technológie HiPIMS pre modifikáciu fázového zloženia povlakov a stanovenie vplyvu vysokoenergetických impulzov pri vytváraní povlakov s homogénnym fázovým zložením, ktoré nie je možné dosiahnuť ARC metódami. Pre analýzu a vysvetlenie procesov pri termickom ovplyvnení povlakov sa využijú metódy elektrónovej mikroskopie, rtg. difrakčnej analýzy, Augerovej, elektrónovej a optickej spektroskopie, ako aj špeciálne metódy interakcie iónového zväzku s hmotou (ERDA a RBS).
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-18-0323
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Vopát, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Paulína Babincová, PhD.spoluriešiteľ