11. 12. 2019  13:23 Hilda
Akademický informační systém

Projekty


Hydraulické posúdenie tvorby mokradí riadenými záplavami v nížinných oblastiach Slovenska

Garant: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt predpokladá hydrologicko-hydraulické riešenie možného zaplavovania poľnohospodársky nevyužívaných plôch, ktoré by základ pre tvorbu mokradí v nížinných oblastiach Východoslovenskej nížiny. Cieľom projektu je hydraulický návrh zaplavovania územia z povrchových tokov, odvodňovacích a zavlažovacích kanálov so súčasným vyhodnotením interakcie povrchových a podzemných vôd pomocou najmodernejších metód matematického modelovania. tento modelový výskum bude podporený terénnymi meraniami vlhkostného stavu pôd, hladiny podzemnej vody a prietokového režimu v otvorených tokoch.
Druh projektu:VTP ()
Pracoviště:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikace projektu:AV 4/0021/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0