11. 12. 2019  9:57 Hilda
Akademický informačný systém

Projekty


Hydraulické posúdenie tvorby mokradí riadenými záplavami v nížinných oblastiach Slovenska

Garant: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt predpokladá hydrologicko-hydraulické riešenie možného zaplavovania poľnohospodársky nevyužívaných plôch, ktoré by základ pre tvorbu mokradí v nížinných oblastiach Východoslovenskej nížiny. Cieľom projektu je hydraulický návrh zaplavovania územia z povrchových tokov, odvodňovacích a zavlažovacích kanálov so súčasným vyhodnotením interakcie povrchových a podzemných vôd pomocou najmodernejších metód matematického modelovania. tento modelový výskum bude podporený terénnymi meraniami vlhkostného stavu pôd, hladiny podzemnej vody a prietokového režimu v otvorených tokoch.
Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:AV 4/0021/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0