20. 1. 2020  5:21 Dalibor
Akademický informační systém

Projekty


Koncept "liveability" v kontexte malých miest

Garant: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Problémy malých miest sú často marginalizované vo vzťahu k problémom veľkých miest, centrálnych sídiel, kde sa sústreďuje všetka pozornosť v zmysle hospodárskeho a sociálneho plánovania. Avšak malé mestá plnia dôležité funkcie v sídelnej štruktúre na Slovensku aj v Poľsku. Projekt sa zameriava na aspekty livability malých miest, vo vybraných regiónoch oboch krajín. Hlavnými cieľmi projektu sú: 1. analýza vplyvu livability na rozvoj malého mesta, 2. hodnotenie potenciálu mesta (z hľadiska plánovania, prírodných, architektonických a sociálnych aspektov), 3. vypracovanie usmernení pre vytvorenie miest priateľských miestnym spoločenstvám. V Poľsku, predmetom výskumu budú mestá združené v Cittaslow sieti, na Slovensku mestá podobného charakteru, ktoré však nie sú pripojené k tejto sieti. To môže dať odpoveď na otázku, či združenie v sieti Cittaslow ovplyvňuje livabilitu malých miest. Projekt bude tiež skúmať rôzne iné prístupy, ako napríklad inteligentného mesta, zelenej infraštruktúry, prírode blízkych riešení, kultúrneho dedičstva, revitalizácie verejných priestranstiev, či opatrení ukľudnenia dopravy. Účasť doktorandov a mladých vedcov na konferenciách a vedeckých podujatiach, ako i spoločné zverejňovanie výstupov, podporia rozvoj ich vedeckej kariéry a zvyšovanie kvality ich výskumných prác.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Stav projektu:Schválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. arch. Karol Görner, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. arch. Nina JančováSpoluriešiteľ
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.Spoluriešiteľ
Mgr. art. Martin VargaSpoluriešiteľ
Bc. Zuzana MihálikováProjektový manažér
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.Garant