18. 9. 2019  20:18 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza vplyvu antropogénnych zásahov na stabilitu svahov na Slovensku

Garant: prof. RNDr. František Baliak, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zosuvy sú dôležitým geofaktorom ohrozujúcim životné prostredie na území Slovenska. V niektorých postihnutých územiach pokrývajú až 60% plochy svahov. Antropogénne zásahy do nestabilných svahových geosystémov môžu podľa svojho charakteru pôsobiť kladne i záporne. Cieľom úlohy je predovšetkým analýza vplyvu negatívnych účinkov ľudskej činnosti akými sú priťaženie alebo podrezanie svahov, zmeny režimu podzemných vôd, urbanizácia krajiny, vplyvy odlesňovania a poľnohospodárskeho využívania. Rozhodujúcim cieľom úlohy je predchádzanie, prípadne minimalizovanie vyvolaných škôd na základe poznania správania sa svahového ekosystému a návrh riešení, ktoré prispejú k jeho stabilizácii. Základnou metódou tohto riešenia je podrobný inžinierskogeologický výskum a monitoring ohrozených stavenísk.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0599/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0