May 23, 2019   5:12 p.m. Želmíra
Academic information system

Projects


STU ako líder Digitálnej koalície

Supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Slovenská technická univerzita v Bratislave sa v rámci projektu zameriava na plnenie záväzkov, ktoré jej vyplývajú z členstva v Digitálnej koalícii ako jedného z jej hlavných iniciátorov, v nasledujúcich oblastiach: - Inovovať vzdelávanie v informatických študijných programoch, vypísať spoločensky aktuálne a atraktívne témy tímových, semestrálnych a ročníkových projektov, záverečných, diplomových, dizertačných prác podľa medzinárodne uznávaných štandardov, - Rozvíjať talenty IKT na univerzite, podporovať zapájanie sa študentov do medzinárodných súťaží, podporovať mladých výskumníkov mentorsky a finančne, - Realizovať výskum v perspektívnych oblastiach IKT vrátane oblastí, akými sú web orientované technológie, kybernetická bezpečnosť, Big Data, Cloud Computing, umelá inteligencia a pod., - Pripraviť a predložiť projekt dlhodobého strategického výskumu v oblasti priemyselných technológií pre 21. storočie využívajúci synergiu výskumu progresívnych materiálov a digitálnych technológií (vrátane Industry 4.0). Projekt je zameraný najmä na plnenie strategických cieľov v rámci oblasti Ľudských zdrojov a to predovšetkým dosiahnutie súladu medzi personálnou motiváciou zamestnancov a inštitucionálnym financovaním pre zamestnancov pôsobiacich v oblastiach priamo súvisiacich so záväzkami STU v digitálnej koalícii, kde je rozdiel vo finančnom ohodnotením mimo akademického prostredia výrazne vyšší. Zvýšime tým motiváciu riešiteľov a zároveň posilníme ľudské zdroje, keď riešitelia projektu budú odmeňovaní na základe dosiahnutých výsledkov na projekte. Nepriamo, ale významne, projekt zasahuje do oblasti vzdelávania a výskumu a tvorivých činností, keďže umožní skvalitniť študijné programy, podporí kvalitné výsledky výskumu a tiež získavanie talentovaných mladých ľudí pre štúdium a pôsobenie na STU.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF), Institute of Production Technologies (MTF), Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Project status:In process of execution
Project start date :01. 01. 2019
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:9
Number of official workers in the project:0