22. 10. 2019  8:55 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


STU ako líder Digitálnej koalície

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Slovenská technická univerzita v Bratislave sa v rámci projektu zameriava na plnenie záväzkov, ktoré jej vyplývajú z členstva v Digitálnej koalícii ako jedného z jej hlavných iniciátorov, v nasledujúcich oblastiach: - Inovovať vzdelávanie v informatických študijných programoch, vypísať spoločensky aktuálne a atraktívne témy tímových, semestrálnych a ročníkových projektov, záverečných, diplomových, dizertačných prác podľa medzinárodne uznávaných štandardov, - Rozvíjať talenty IKT na univerzite, podporovať zapájanie sa študentov do medzinárodných súťaží, podporovať mladých výskumníkov mentorsky a finančne, - Realizovať výskum v perspektívnych oblastiach IKT vrátane oblastí, akými sú web orientované technológie, kybernetická bezpečnosť, Big Data, Cloud Computing, umelá inteligencia a pod., - Pripraviť a predložiť projekt dlhodobého strategického výskumu v oblasti priemyselných technológií pre 21. storočie využívajúci synergiu výskumu progresívnych materiálov a digitálnych technológií (vrátane Industry 4.0). Projekt je zameraný najmä na plnenie strategických cieľov v rámci oblasti Ľudských zdrojov a to predovšetkým dosiahnutie súladu medzi personálnou motiváciou zamestnancov a inštitucionálnym financovaním pre zamestnancov pôsobiacich v oblastiach priamo súvisiacich so záväzkami STU v digitálnej koalícii, kde je rozdiel vo finančnom ohodnotením mimo akademického prostredia výrazne vyšší. Zvýšime tým motiváciu riešiteľov a zároveň posilníme ľudské zdroje, keď riešitelia projektu budú odmeňovaní na základe dosiahnutých výsledkov na projekte. Nepriamo, ale významne, projekt zasahuje do oblasti vzdelávania a výskumu a tvorivých činností, keďže umožní skvalitniť študijné programy, podporí kvalitné výsledky výskumu a tiež získavanie talentovaných mladých ľudí pre štúdium a pôsobenie na STU.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF), Ústav výrobných technológií (MTF), Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Ďuďák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Janíčekspoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Gabrišspoluriešiteľ
Ing. Denis Benkaspoluriešiteľ
Ing. Lukáš Jurík, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lucia Stupavskáspoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Magdolenspoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ