Dec 14, 2019   9:33 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Projects


STU ako líder Digitálnej koalície

Supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Slovenská technická univerzita v Bratislave sa v rámci projektu zameriava na plnenie záväzkov, ktoré jej vyplývajú z členstva v Digitálnej koalícii ako jedného z jej hlavných iniciátorov, v nasledujúcich oblastiach: - Inovovať vzdelávanie v informatických študijných programoch, vypísať spoločensky aktuálne a atraktívne témy tímových, semestrálnych a ročníkových projektov, záverečných, diplomových, dizertačných prác podľa medzinárodne uznávaných štandardov, - Rozvíjať talenty IKT na univerzite, podporovať zapájanie sa študentov do medzinárodných súťaží, podporovať mladých výskumníkov mentorsky a finančne, - Realizovať výskum v perspektívnych oblastiach IKT vrátane oblastí, akými sú web orientované technológie, kybernetická bezpečnosť, Big Data, Cloud Computing, umelá inteligencia a pod., - Pripraviť a predložiť projekt dlhodobého strategického výskumu v oblasti priemyselných technológií pre 21. storočie využívajúci synergiu výskumu progresívnych materiálov a digitálnych technológií (vrátane Industry 4.0). Projekt je zameraný najmä na plnenie strategických cieľov v rámci oblasti Ľudských zdrojov a to predovšetkým dosiahnutie súladu medzi personálnou motiváciou zamestnancov a inštitucionálnym financovaním pre zamestnancov pôsobiacich v oblastiach priamo súvisiacich so záväzkami STU v digitálnej koalícii, kde je rozdiel vo finančnom ohodnotením mimo akademického prostredia výrazne vyšší. Zvýšime tým motiváciu riešiteľov a zároveň posilníme ľudské zdroje, keď riešitelia projektu budú odmeňovaní na základe dosiahnutých výsledkov na projekte. Nepriamo, ale významne, projekt zasahuje do oblasti vzdelávania a výskumu a tvorivých činností, keďže umožní skvalitniť študijné programy, podporí kvalitné výsledky výskumu a tiež získavanie talentovaných mladých ľudí pre štúdium a pôsobenie na STU.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF), Institute of Production Technologies (MTF), Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Project status:In process of execution
Project start date :01. 01. 2019
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:16
Number of official workers in the project:16

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Ďuďák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Janíčekspoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Gabrišspoluriešiteľ
Ing. Denis Benkaspoluriešiteľ
Ing. Lukáš Jurík, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lucia Stupavskáspoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Magdolenspoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ