19. 9. 2019  0:15 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Bioremediácia pôd kontaminovaných degradačnými produktami pesticídov typu chlórfenolov: potenciálne využitie organominerálneho komplexu (OMK), zeolitu a humínových kyselín.

Garant: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Štúdium imobilizácie a biodegradácie kontaminantov s potenciálnou aplikáciou získaných teoretických poznatkov pri dekontaminácii a detoxifikácii rôznych typov pôd s obsahom rozkladných produktov pesticídov typu chlórfenolov, najmä pentachlórfenolu. Detoxifikačná schopnosť testovaných sorbentov má slúžiť na zníženie najmä počiatočnej vysokej koncentrácie chlórfenolov, ktorá inhibuje prežívanie i degradačnú schopnosť mikroorganizmov. Pozornosť bude sústredená na: stanovenie toxicity série mono-pentachlórfenolov na bioaugmentované a prirodzené pôdne mikroorganizmy; imobilizáciu chlórfenolov na vytypované sorbenty: OMK- organo-minerálny komplex vytvorený väzbou humínových kyselín na zeolit, lignit, oxyhumolit, humínové kyseliny izolované z lignitu a oxyhumolitu; adsorpčno-desorpčné charakteristiky testovaných sorbentov; biodegradáciu chlórfenolov v rôznych typoch pôd s prídavkom sorbentov. Cieľom je možnosť využitia excelentných sorpčných vlastností zeolitu a humínových kyselín na zníženie biodostupnosti chlórfenolov, tým na zníženie ich toxicity a uľahčenie biodegradácie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:1/4357/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0