May 27, 2019   1:10 p.m. Iveta
Academic information system

Projects


ERGOVIA modul Kinematix - Big-data hand force-motion capture systém

Supervisor: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je priemyselný výskum za účelom integrácie hand motion-capture systému do existujúceho ERGOVIA force-capture systému, vrátane technologickej prípravy harvérovej časti komplexného systému finálneho produktu. Výstupom výskumnej časti bude vývoj vysokokapacitnej komunikačnej jednotky; dátovej rukavice, kinematického modulu a ergonomického modulu. Finálny produkt bude v inovačnej fáze zavedený do kusovej výroby. Z pohľadu žiadateľa - Firma INNOV8 s.r.o by realizáciou projektu došlo k zvýšeniu konkurencieschopnosti v relevantnom trhu a získanie nových možností odbytu tovarov na rozšírených (nových) trhoch. Výstupy projektu sú mimoriadne očakávané najmä v domácich a zahraničných automobilových podnikoch, ktoré ich vnímajú ako užitočný nástroj na ergonomickú racionalizáciu svojich výrobných postupov a normovanie pracovných výkonov. Zároveň sú výstupy vnímané ako kľúčový krok pre získanie komplexnejšieho obrazu a objektivizácie hodnotenia lokálnej záťaže malých svalových skupín horných končatín v rámci prevencie profesionálnych ochorení končatín z dlhodobého, nadmerného jednostranného zaťaženia (DNJZ), ktoré patrí medzi najčastejšie choroby z povolania na Slovensku aj v Európe. Výstupy projektu bude možné využiť v praxi v rámci projektov ergonomickej racionalizácie montážnych a výrobných liniek v automobilovom a strojárskom priemysle. Toto bude mať dopad na zvýšenie efektivity ergonomického hodnotenia pracovísk, zrýchlenie a plynulosť zavádzania konceptu pokročilých výrobných systémov do praxe v súlade s konceptom Priemysel 4.0. Z pohľadu partnera projektu MTF STU realizácia projektu posunie existujúce poznatky v oblasti Big Data nástrojov a umožní zvýšiť kvalitu praktickej výučby študentov aplikovanej informatiky na druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia.
Kind of project:OP VaI ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:NFP313010Q839
Project status:Submitted
Project start date :01. 01. 2019
Project close date:31. 12. 2021
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:0