14. 10. 2019  8:09 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


ERGOVIA modul Kinematix - Big-data hand force-motion capture systém

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je priemyselný výskum za účelom integrácie hand motion-capture systému do existujúceho ERGOVIA force-capture systému, vrátane technologickej prípravy harvérovej časti komplexného systému finálneho produktu. Výstupom výskumnej časti bude vývoj vysokokapacitnej komunikačnej jednotky; dátovej rukavice, kinematického modulu a ergonomického modulu. Finálny produkt bude v inovačnej fáze zavedený do kusovej výroby. Z pohľadu žiadateľa - Firma INNOV8 s.r.o by realizáciou projektu došlo k zvýšeniu konkurencieschopnosti v relevantnom trhu a získanie nových možností odbytu tovarov na rozšírených (nových) trhoch. Výstupy projektu sú mimoriadne očakávané najmä v domácich a zahraničných automobilových podnikoch, ktoré ich vnímajú ako užitočný nástroj na ergonomickú racionalizáciu svojich výrobných postupov a normovanie pracovných výkonov. Zároveň sú výstupy vnímané ako kľúčový krok pre získanie komplexnejšieho obrazu a objektivizácie hodnotenia lokálnej záťaže malých svalových skupín horných končatín v rámci prevencie profesionálnych ochorení končatín z dlhodobého, nadmerného jednostranného zaťaženia (DNJZ), ktoré patrí medzi najčastejšie choroby z povolania na Slovensku aj v Európe. Výstupy projektu bude možné využiť v praxi v rámci projektov ergonomickej racionalizácie montážnych a výrobných liniek v automobilovom a strojárskom priemysle. Toto bude mať dopad na zvýšenie efektivity ergonomického hodnotenia pracovísk, zrýchlenie a plynulosť zavádzania konceptu pokročilých výrobných systémov do praxe v súlade s konceptom Priemysel 4.0. Z pohľadu partnera projektu MTF STU realizácia projektu posunie existujúce poznatky v oblasti Big Data nástrojov a umožní zvýšiť kvalitu praktickej výučby študentov aplikovanej informatiky na druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia.
Druh projektu:OP VaI ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:NFP313010Q839
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0