23. 10. 2019  12:00 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Nezávislý výskum a vývoj nových vysokotvrdých povlakov a ich charakterizácia pokročilými experimentálnymi technikami

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj v oblasti materiálov na vytváranie funkčných povrchov s cieľom rozšíriť poznatky v tejto oblasti, navrhnúť vhodné zloženie týchto povlakov s prihliadnutím na konkrétne technologické operácie spracovania kovov, overiť a lepšie porozumieť daným témam. V rámci uvedenej produktovej línie sa realizácia výskumu a vývoja bude realizovať v nasledovných konkrétnych témach 1. Príprava a charakterizácia vlastnosti nových typov tvrdých povlakov pre nástrojové materiály s cieľom zvýšiť ich odolnosť proti adhéznemu a abrazívnemu opotrebeniu 2. Výskum možností zvýšenia termickej a oxidačnej stability tvrdých povlakov na báze Al-Ti-N s charakterizáciou vlastností a objasnením mechanizmov oxidácie v povrchových vrstvách s cieľom ich využitia pre zlepšenie klzných vlastností . 3. Podrobné atomárne štúdium procesov rozpadu tuhých roztokov, ako aj oxidačných procesov v povrchových vrstvách funkčných povrchov. Pre tento účel sa využijú najmodernejšie metódy elektrónovej mikroskopie a elektrónovej spektroskopie s atomárnym rozlíšením. V súlade s pravidlami štátnej pomoci platnými pre realizáciu nezávislého výskumu a vývoja sa v rámci implementácie projektu, ako aj v rámci obdobia udržateľnosti bude klásť dôraz na rozsiahle šírenie výsledkov výskumu a vývoja na nevýlučnom a nediskriminačnom základe prostredníctvom výuky, verejne prístupných publikácií alebo prezentáciou na vedeckých konferenciách na národnej a medzinárodnej svetovej úrovni.
Druh projektu:OP VaI ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:NFP313010T598
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0