Oct 20, 2019   1:21 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych materiálov so širokým spektrom využitia

Supervisor: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj v oblasti progresívnych materiálov so širokým spektrom využitia v priemyselných podmienkach. Z pohľadu súčasného poznania materiálových charakteristík perspektívnych a špeciálnych materiálov bude projekt priamo nadväzovať na poznatky získané v minulosti pri teoretických a experimentálnych štúdiách riešiteľských kolektívov na renomovanom pracovisku – Ústave materiálov Materiálovotechnologickej fakulta STU. Cieľom je rozšíriť poznatkovú databázu jednak z hľadiska optimalizácie chemického zloženia novo vyvíjaných zliatin, interakcie pracovného prostredia na povrch materiálov, možnosti využitia riadenia reakcií v tuhých látkach pri nízkych kryogénnych teplotách, kvalitatívne hodnotenie spájaných spojov vysokoteplotných supravodivých pások a diagnostika špeciálnych nekovových materiálov fyzikálnymi metódami s atomárnou citlivosťou. Cieľom je aj overenie navrhnutých hypotéz s dôrazom na lepšie pochopenie súvislostí v daných riešených témach. V rámci uvedenej produktovej línie sa realizácia výskumu a vývoja bude realizovať v nasledovných konkrétnych témach 1. Výskum a vývoj vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia 2. Návrh a príprava spojov vysokoteplotných supravodivých pások bezolovnatými spájkami a charakterizácia ich vlastností 3. Progresívne spôsoby tepelného spracovania nástrojových ocelí pre prácu za studena 4. Korózna odolnosť progresívnych hliníkových zliatin 5. Diagnostika nekovových materiálov pomocou fyzikálnych metód
Kind of project:OP VaI ()
Department:Institute of Materials (MTF)
Project identification:NFP313010T606
Project status:Submitted
Project start date :01. 01. 2016
Project close date:30. 06. 2019
Number of workers in the project:23
Number of official workers in the project:0