19. 10. 2019  21:44 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych materiálov so širokým spektrom využitia

Garant: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj v oblasti progresívnych materiálov so širokým spektrom využitia v priemyselných podmienkach. Z pohľadu súčasného poznania materiálových charakteristík perspektívnych a špeciálnych materiálov bude projekt priamo nadväzovať na poznatky získané v minulosti pri teoretických a experimentálnych štúdiách riešiteľských kolektívov na renomovanom pracovisku – Ústave materiálov Materiálovotechnologickej fakulta STU. Cieľom je rozšíriť poznatkovú databázu jednak z hľadiska optimalizácie chemického zloženia novo vyvíjaných zliatin, interakcie pracovného prostredia na povrch materiálov, možnosti využitia riadenia reakcií v tuhých látkach pri nízkych kryogénnych teplotách, kvalitatívne hodnotenie spájaných spojov vysokoteplotných supravodivých pások a diagnostika špeciálnych nekovových materiálov fyzikálnymi metódami s atomárnou citlivosťou. Cieľom je aj overenie navrhnutých hypotéz s dôrazom na lepšie pochopenie súvislostí v daných riešených témach. V rámci uvedenej produktovej línie sa realizácia výskumu a vývoja bude realizovať v nasledovných konkrétnych témach 1. Výskum a vývoj vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia 2. Návrh a príprava spojov vysokoteplotných supravodivých pások bezolovnatými spájkami a charakterizácia ich vlastností 3. Progresívne spôsoby tepelného spracovania nástrojových ocelí pre prácu za studena 4. Korózna odolnosť progresívnych hliníkových zliatin 5. Diagnostika nekovových materiálov pomocou fyzikálnych metód
Druh projektu:OP VaI ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:NFP313010T606
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:23
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0