20. 10. 2019  5:17 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21. storočia

Garant: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavný cieľ projektu „Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21. storočia“ sa cielene orientuje na využitie veľkého vedomostného potenciálu a doterajších skúseností vedeckých kapacít v prepojení špičkových výskumných tímov žiadateľa s plným využitím existujúcej špičkovej infraštruktúry univerzitných vedeckých parkov STU s možnosťou realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja v horizonte do 31.12.2019 s príslušnými výstupmi výskumu projektu v znalostnej oblasti Chemické vedy a technológie vzhľadom na orientáciu výskumu na progresívne materiály na báze organických a hybridných materiálov a polovodičových prvkov. V detailnejšom pohľade je v rámci projektu realizovaný nezávislý výskum a vývoj v oblasti výskumu organických, anorganických, polymérnych a iných progresívnych materiálov, príprave senzorických štruktúr a návrhu prvkov schopných implementácie do priemyslu s cieľom rozšíriť poznatky v danej oblasti a lepšie rozvinúť výskumné témy pre účely výroby a technologického prepojenia s výrobnými a riadiacimi procesmi. pre zvýšenie ich uplatnenia v praxi – Priemysle pre 21. storočie. V rámci uvedených produktových línií sa realizácia výskumu a vývoja bude realizovať v rámci nasledovných konkrétnych témach zahrnutých do logických celkov nasledovných podaktivít: - Výskum nových materiálov a technológie prípravy štruktúr pre senzorické aplikácie - Výskum v oblasti štrukturálnych zmien v progresívnych materiáloch s inovatívnym potenciálom pomocou rôznych typov iónov - Výskum aplikovateľnosti štruktúr a charakterizácie prvkov
Druh projektu:OP VaI ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:NFP313010T588
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:23
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0