18. 10. 2019  15:36 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií je nanajvýš aktuálny a celospoločensky potrebný, pretože bude prvýkrát komplexne riešiť cely rad otázok a možností súvisiacich s problematikou využitia IKT pri analýze dát. Priamo je v súlade s intervenčnou logikou a programovou stratégiou OP VaI a cieľmi výzvy na predkladanie projektov a existuje jednoznačný príspevok projektu k napĺňaniu cieľov RIS3 SK. Projekt je postavený na špičkových odborníkov prierezovo z rôznych oblastí IKT vďaka žiadateľovi Slovenskej technickej univerzite (STU), ktorá má postavenie vlajkovej výskumnej ustanovizne v technologických odboroch. STU vďaka aktívnemu zapojeniu sa do národných aj medzinárodných projektov už dnes disponuje rozvinutou infraštruktúrou potrebnou pre riešenie projektu. Projekt je rozložený do dvoch aktivít, každá aktivita bude zároveň obsahovať dielčie oblasti, na ktorých sa budú realizovať čiastkové výstupy aktivity. Rámcovo budú aktivity nasledovné: ● Zber, analýza a zabezpečenie dát ● Analýza dát v podnikovom prostredí Projekt predpokladá na základe vstupov do projektu realizáciu výstupov, ktoré budú mať elektronicky charakter, ako aj vedecky- publikačný. Tieto výstupy budú na seba nadväzovať. Vedecké články a publikácie budú priamo odrážať výsledky výskumu jednotlivých aktivít, ako aj celého projektu. Projekt má ambíciu priniesť do tejto oblasti novy rad vedeckých informácií, ktoré by mali prispieť k propagácii témy. Celkovým cieľom projektu je zabezpečiť posunutie stavu vedy v celosvetovom meradle v oblasti inteligentnej dátovej analýzy na vyššiu úroveň.
Druh projektu:OP VaI ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:NFP313010T570
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:45
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0