May 23, 2019   4:53 p.m. Želmíra
Academic information system

Projects


Rozvoj výskumno-vývojových kapacít pre zabezpečenie stabilnej dodávky elektrickej energie sledujúcej trendy vývoja moderných dopravných prostriedkov 21. storočia

Supervisor: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj v oblasti systémov distribúcie elektrickej energie s cieľom dosiahnuť stabilnú dodávku elektrickej energie, so zreteľom na očakávaný prudký rozvoj elektromobility na Slovensku a v EÚ. V tejto vednej oblasti budú rozšírené znalosti o súčasnom stave, schopnostiach a životnosti systémov pre distribúciu elektrickej energie, ktoré tvoria nutnú podmienku pre zabezpečenie stabilného napájania dopravných prostriedkov poháňaných elektrickou energiou. Súčasné znalosti budú taktiež rozšírené o poznatky týkajúce sa faktorov vplývajúcich a obmedzujúcich parametre a životnosť systémov pre distribúciu elektrickej energie. V rámci uvedenej produktovej línie sa realizácia výskumu a vývoja bude realizovať v rámci nasledovných konkrétnych tém, ktoré sú zároveň podaktivitami projektu. • Analýza javov vplývajúcich na životnosť systémov distribúcie elektrickej energie. • Analýza technologických aspektov vplývajúcich na výrobu a montáž systémov distribúcie elektrickej energie. • Tvorba metodiky hodnotenia a riadenia starnutia a životnosti systémov distribúcie elektrickej energie z hľadiska poškodenia v dôsledku stresových faktorov. • Tvorba metodiky hodnotenia životnosti systémov distribúcie elektrickej energie z technologického hľadiska. • Simulačné overenie vplyvu stresových faktorov na materiály systémov distribúcie elektrickej energie. • Experimentálne overenie vplyvu stresových faktorov na materiály systémov distribúcie elektrickej energie. Projekt sa zameriava na výskum inovatívnych metód hodnotenia stavu materiálov a komponentov systémov distribúcie elektrickej energie predovšetkým metódami nedeštruktívneho testovania (NDT) a výpočtami, ktoré umožnia súčasne zachovať bezpečnosť prevádzky a presnejšie predikovať dlhodobú prevádzkovú životnosť vybraných komponentov. Zároveň sa projekt zameriava na realizáciu progresívnych riešení a vypracovanie nových postupov na spoľahlivé určenie skutočnej prevádzkovej životnosti jednotlivých systémov distribúcie elektrickej energie. Všetky tieto metódy sú založené na využití sofistikovaných IKT, pričom overenie progresívnych metodík v rámci projektu umožní ich nasledujúce zapojenie do praxe, čo umožní zvýšenie kvality používaných IKT nástrojov na hodnotenie stavu konštrukcií, komponentov a systémov prevádzkovaných nielen v rámci energetiky, ale aj v iných priemyselných odvetviach.
Kind of project:OP VaI ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project identification:NFP313010T596
Project status:Submitted
Project start date :01. 01. 2016
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:11
Number of official workers in the project:0