Oct 15, 2019   11:22 p.m. Terézia
Academic information system

Projects


Skúmanie riadenia ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch za účelom zvýšenia výkonnosti zamestnancov rôznych generačných skupín

Supervisor: Ing. Augustín Stareček


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt RĽZ-ZVZ-UPIM je zameraný na riadenie rôznych generačných skupín za účelom zvýšenia výkonnosti zamestnancov v multikultúrnych priemyselných podnikoch. Výskumný zámer je založený na premise, že aktivity v oblasti riadenia ľudských zdrojov vo významnej miere ovplyvňujú celkovú výkonnosť nielen zamestnancov, ale i organizácií. Komparácia analyzovaných výsledkov a identifikácia vzťahu medzi zvolenými premennými má preukázať, že riadenie ľudských zdrojov má vplyv na dosahovanie podnikových cieľov. Úroveň výkonnosti zamestnancov a podnikov je priamo determinovaná jedným z pilierov Age managementu, ktorý sa zaoberá zabezpečením dobrej pracovnej schopnosti zamestnancov. Vnímanú výkonnosť je možné skúmať z pohľadu organizačnej výkonnosti, trhovej výkonnosti, či decentralizácie rozhodovania. Konceptu Age managementu je nutné sa venovať z dôvodu negatívneho vývoja demografickej krivky nielen na tuzemskom, ale aj Európskom území. V súčasnej dobe sa na trhu práce nachádzajú tri majoritné generačné skupiny (Baby boomers, Generácia X a Generácia Y). Generácia Z v blízkom období nastúpi na trh práce stane sa aktívnou súčasťou vytvárania HDP krajiny. Posudzovanie výkonnosti podniku len na základe hodnôt finančných ukazovateľov, ktoré sú zamerané na minulé pôsobenie spoločnosti možno považovať za nedostatočné, vzhľadom na to, že pre úspech podniku je dôležitý najmä aktuálny a budúci stav, teda potenciál. Potenciál dosahovania výkonnosti ovplyvňuje najmä kvalita najdôležitejších, a to ľudských zdrojov organizácie. Výskumy a podniková prax dokázali, že prostredníctvom zvýšenia výkonnosti zamestnancov môžu podniky súčasne dosiahnuť vyššiu spokojnosť zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že je nutné zabezpečiť medzi generačnými skupinami synergiu tak, aby zamestnanci boli zaangažovaní pri fungovaní a riadení organizácie a dosahovaní vytýčených podnikových cieľov.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project status:In process of execution
Project start date :21. 03. 2019
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Natália Vraňakováspoluriešiteľ
Ing. Augustín Starečekzodpovedný riešiteľ