May 25, 2019   2:02 a.m. Urban
Academic information system

Projects


Štúdium spektrálnych vlastností vybraných chemických látok v oblasti UV-VIS a ich kvantitatívne stanovenie

Supervisor: Ing. Martina Hladová


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na kvantitatívne stanovenie vybraných chemických látok pomocou UV-Vis spektrofotometrie. Hlavným cieľom bude porovnanie efektivity používaných metód v UV-Vis spektrofotometrii s UV-Vis spektrofotometriou spojenou s multivariačnou kalibráciou pri kvantitatívnom stanovení látok. Dosiahnutie hlavného cieľa bude podmienené čiastkovými cieľmi. Vzhľadom na to, že pre každú stanovovanú látku existuje niekoľko spektroskopických metód v oblasti UV-Vis, bude prvým čiastkovým cieľom porovnanie selektívnosti použitých reagenčných roztokov a následné porovnanie stanovených koncentrácii s vopred známymi koncentráciami daných látok v roztoku. Druhým čiastkovým cieľom bude použitie UV-Vis spektroskopie s multivariačnou kalibráciou ako alternatívnej metódy ku kvapalinovej chromatografii spojenej s UV-Vis spektrofotometriou a budeme porovnávať presnosť stanovenia danej metódy. V treťom kroku sa bude porovnávať presnosť, resp. odchýlky, namerané pri UV-Vis spektrofotometrickej analýze a pri jej kombinácii s multivariačnou kalibráciou. Zo získaných finančných prostriedkov by sa zakúpili chemické látky potrebné spektrofotometrické meranie vybraných látok.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project status:In process of execution
Project start date :21. 03. 2019
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:5

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministrátor
Ing. Hana Kobetičová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Hladovázodpovedný riešiteľ