23. 10. 2019  23:39 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium spektrálnych vlastností vybraných chemických látok v oblasti UV-VIS a ich kvantitatívne stanovenie

Garant: Ing. Martina Hladová


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na kvantitatívne stanovenie vybraných chemických látok pomocou UV-Vis spektrofotometrie. Hlavným cieľom bude porovnanie efektivity používaných metód v UV-Vis spektrofotometrii s UV-Vis spektrofotometriou spojenou s multivariačnou kalibráciou pri kvantitatívnom stanovení látok. Dosiahnutie hlavného cieľa bude podmienené čiastkovými cieľmi. Vzhľadom na to, že pre každú stanovovanú látku existuje niekoľko spektroskopických metód v oblasti UV-Vis, bude prvým čiastkovým cieľom porovnanie selektívnosti použitých reagenčných roztokov a následné porovnanie stanovených koncentrácii s vopred známymi koncentráciami daných látok v roztoku. Druhým čiastkovým cieľom bude použitie UV-Vis spektroskopie s multivariačnou kalibráciou ako alternatívnej metódy ku kvapalinovej chromatografii spojenej s UV-Vis spektrofotometriou a budeme porovnávať presnosť stanovenia danej metódy. V treťom kroku sa bude porovnávať presnosť, resp. odchýlky, namerané pri UV-Vis spektrofotometrickej analýze a pri jej kombinácii s multivariačnou kalibráciou. Zo získaných finančných prostriedkov by sa zakúpili chemické látky potrebné spektrofotometrické meranie vybraných látok.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:21. 03. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Hladovázodpovedný riešiteľ