19. 10. 2019  7:34 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie umelej inteligencie pre podporu optimalizácia vybraných procesov v priemyselnom podniku

Garant: Ing. Jela Abasová


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom tohto projektu je navrhnúť možnosti využitia metód umelej inteligencie pre podporu optimalizácie procesov vo vybranom podniku. Projekt rieši reálny problém z firmy orientovanej na automobilový priemysel. Zaoberá sa lakovacím procesom, jedná sa o komplexný proces zložený z veľkého množstva subprocesov a prepojený z ďalšími procesmi vo firme. V prvej fáze projektu je skúmaný proces podrobený analýze. Pred aplikáciou metód umelej inteligencie je potrebné identifikovať podstatné časti procesu, opísať dátové zdroje a informovať sa o najčastejších problémoch a chybách vyskytujúcich sa v systéme. Ďalším krokom je príprava návrhu frameworku vhodného na zber heterogénnych dát z lakovne. Vo fáze pre-processingu sú dáta spojené, transformované a vyčistené. Následne dochádza k tvorbe dátového modelu. Aplikujú sa vybrané metódy dolovania dát. Získané znalosti a vzorce budú následne interpretované a verifikované a bude zostavený návrh, ako je možné tieto znalosti uplatniť. Poslednou fázou riešenia bude dokumentácia projektu, zostavenie postupnosti krokov a odporúčaní pre budúcich riešiteľov podobných problémov. Projekt sa opiera o koncept Industry 4.0 a metodiku CRISP-DM. Využíva metódy a postupy Business Intelligence, Big Data, KDD a DM a analytické nástroje vyvinuté na prácu s HDV.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:21. 03. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jela Abasovázodpovedný riešiteľ