May 25, 2019   10:52 a.m. Urban
Academic information system

Projects


Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy

Supervisor: Ing. Štefan Šimon


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy - UPTP (obrábanie, vŕtanie, brúsenie atď.), ktoré sú aplikovateľné pri spracovaní ťažko obrobiteľných materiálov. Elektromechanická časť vibračného systému zabezpečuje transformáciu elektrického signálu na mechanické kmitanie s vysokou frekvenciou (cca. 20 kHz) a prenos mechanických kmitov na nástroj vykonávajúci technologický proces. Efektivita a kvalita UPTP závisia na parametroch kmitania nástroja - amplitúda a frekvencia. Zariadenia generujúce ultrazvukové vibrácie pre UPTP sú z hľadiska dosiahnutia najvyšších výkonových parametrov založené na rezonančnom princípe. Na základe toho je nutné, aby jednotlivé štruktúrne prvky elektromechanickej časti vibračného systému (prevodník-booster-vlnovod-nástroj) mali také vlastnosti, ktoré zabezpečia rezonančný stav vlnovodu mechanickej časť vibračného systému. Je prirodzené, že pri realizácii technologického procesu môžu v mnohých prípadoch nastať určité zmeny, ktoré spôsobujú nežiaduce modifikácie procesných technologických parametrov. V dôsledku toho sa mení aj efektivita a kvalita úkonov realizovaného technologického procesu. Táto skutočnosť si vyžaduje aj zmenu správania sa elektromechanickej časti vibračného systému a nastavenie nových parametrov budenia. Vlastnosti prvkov mechanickej časti vibračného systému (geometrický tvar a materiálové vlastnosti) výrazne ovplyvňujú transfer a amplifikáciu ultrazvukových vĺn budených ultrazvukovým generátorom. Hlavným cieľom je preto vytvoriť relevantné počítačové modely mechanickej časti vibračného systému a na základe výsledkov počítačových simulácií analyzovať jeho vlastnosti. Na poznatky získané z týchto simulácií budú nadväzovať ďalšie výskumné aktivity, ktoré budú viesť k návrhu vibračného systému s adaptívnym autorezonančným riadením pre UPTP.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:In process of execution
Project start date :21. 03. 2019
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Štefan Šimonzodpovedný riešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministrátor