15. 10. 2019  5:50 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy

Garant: Ing. Štefan Šimon


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy - UPTP (obrábanie, vŕtanie, brúsenie atď.), ktoré sú aplikovateľné pri spracovaní ťažko obrobiteľných materiálov. Elektromechanická časť vibračného systému zabezpečuje transformáciu elektrického signálu na mechanické kmitanie s vysokou frekvenciou (cca. 20 kHz) a prenos mechanických kmitov na nástroj vykonávajúci technologický proces. Efektivita a kvalita UPTP závisia na parametroch kmitania nástroja - amplitúda a frekvencia. Zariadenia generujúce ultrazvukové vibrácie pre UPTP sú z hľadiska dosiahnutia najvyšších výkonových parametrov založené na rezonančnom princípe. Na základe toho je nutné, aby jednotlivé štruktúrne prvky elektromechanickej časti vibračného systému (prevodník-booster-vlnovod-nástroj) mali také vlastnosti, ktoré zabezpečia rezonančný stav vlnovodu mechanickej časť vibračného systému. Je prirodzené, že pri realizácii technologického procesu môžu v mnohých prípadoch nastať určité zmeny, ktoré spôsobujú nežiaduce modifikácie procesných technologických parametrov. V dôsledku toho sa mení aj efektivita a kvalita úkonov realizovaného technologického procesu. Táto skutočnosť si vyžaduje aj zmenu správania sa elektromechanickej časti vibračného systému a nastavenie nových parametrov budenia. Vlastnosti prvkov mechanickej časti vibračného systému (geometrický tvar a materiálové vlastnosti) výrazne ovplyvňujú transfer a amplifikáciu ultrazvukových vĺn budených ultrazvukovým generátorom. Hlavným cieľom je preto vytvoriť relevantné počítačové modely mechanickej časti vibračného systému a na základe výsledkov počítačových simulácií analyzovať jeho vlastnosti. Na poznatky získané z týchto simulácií budú nadväzovať ďalšie výskumné aktivity, ktoré budú viesť k návrhu vibračného systému s adaptívnym autorezonančným riadením pre UPTP.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:21. 03. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Štefan Šimonzodpovedný riešiteľ