May 26, 2019   9:27 a.m. Dušan
Academic information system

Projects


Numerická simulácia procesov zvárania novovyvíjaných vysokopevných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie

Supervisor: Ing. Štefan Vrtiel


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je návrh parametrov zvárania novovyvíjaných druhov vysokopevných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie (laserom a elektrónovým lúčom) s podporou numerickej simulácie. V rámci projektu sa predpokladá vytvorenie parametrických simulačných modelov procesu zvárania vysokopevných ocelí a ich aplikácia s využitím programových systémov ANSYS a SYSWELD. Mechanické a termo-fyzikálne vlastnosti zváraných materiálov budú získané prostredníctvom experimentálnych meraní v Centre excelentnosti pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov a taktiež s využitím softvéru JMatPro. Pre simuláciu pohybujúceho zdroja energie budú z hľadiska použiteľnosti a vierohodnosti získaných výsledkov posúdené alternatívne modely tepelného zdroja. Na základe výsledkov numerickej simulácie budú navrhnuté parametre zvárania koncentrovanými zdrojmi energie aplikované pre realizáciu experimentálneho zvárania skúšobných vzoriek. Experimentálne vzorky budú analyzované pomocou metalografických a mechanických skúšok, výsledky ktorých budú slúžiť zároveň na verifikáciu vytvoreného simulačného modelu.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:In process of execution
Project start date :21. 03. 2019
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Beáta Vrbovskáadministrátor
Ing. Štefan Vrtielzodpovedný riešiteľ