16. 10. 2019  17:12 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Numerická simulácia procesov zvárania novovyvíjaných vysokopevných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie

Garant: Ing. Štefan Vrtiel


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je návrh parametrov zvárania novovyvíjaných druhov vysokopevných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie (laserom a elektrónovým lúčom) s podporou numerickej simulácie. V rámci projektu sa predpokladá vytvorenie parametrických simulačných modelov procesu zvárania vysokopevných ocelí a ich aplikácia s využitím programových systémov ANSYS a SYSWELD. Mechanické a termo-fyzikálne vlastnosti zváraných materiálov budú získané prostredníctvom experimentálnych meraní v Centre excelentnosti pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov a taktiež s využitím softvéru JMatPro. Pre simuláciu pohybujúceho zdroja energie budú z hľadiska použiteľnosti a vierohodnosti získaných výsledkov posúdené alternatívne modely tepelného zdroja. Na základe výsledkov numerickej simulácie budú navrhnuté parametre zvárania koncentrovanými zdrojmi energie aplikované pre realizáciu experimentálneho zvárania skúšobných vzoriek. Experimentálne vzorky budú analyzované pomocou metalografických a mechanických skúšok, výsledky ktorých budú slúžiť zároveň na verifikáciu vytvoreného simulačného modelu.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:21. 03. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Štefan Vrtielzodpovedný riešiteľ