17. 10. 2019  20:26 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a zostrojenie univerzálneho riadiaceho systému pre štúdium požiarnotechnických vlastností horľavých a výbušných prachov

Garant: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je pokračovaním úspešných projektov Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubici (inštitucionálny) a Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachov (inkubátor). V rámci týchto projektov vývoja a konštruovania zariadení pre štúdium zvírených prachov boli doteraz podané 4 úspešné patentové prihlášky (+ ďalšie dve sú vo finálnej fáze dokončovania). Projekt rieši problematiku vývoja a zostrojenia univerzálneho riadiaceho systému uplatniteľného pre štúdium horľavývch a výbušných prachov. Štúdium horľavých a výbušných prachov sa v podmienkach UIBE realizuje na nasledovných zariadeniach: 1. výbuchová komora KV 150-M2 na stanovenie výbuchových parametrov 2. modifikovaná Hartmannova trubica na stanovenie minimálnej iniciačnej energie prachov 3. prístroj na stanovenie min. teploty vznietenia vrstvy usadeného prachu od horúceho povrchu 4. prístroj na stanovenie min. teploty vznietenia rozvíreného prachu od horúceho povrchu Projekt bude primárne zameraný na vývoj a skonštruovanie univerzálneho riadiaceho systému, ktorý bude pracovať s uvedenými zariadeniami podľa noriem STN EN 14 034, STN EN 13 821 a STN EN ISO/IEC 80079-20-2. Výsledky výskumu bude ďalej možné využiť nielen v publikačných výstupoch riešiteľov, ale taktiež pri realizácii podnikateľskej činnosti ako reakcia na dopyt podnikateľských subjektov a priemyselných podnikov. Navrhnutý a následne skonštruovaný univerzálny riadiaci systém bude v spolupráci so zariadeniami využiteľný nielen na výskumné účely, ale i pre posúdenie a zatriedenie výbušného prostredia, ktoré majú priemyselné podniky podľa legislatívnych predpisov povinnosť realizovať.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:06. 05. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2020
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Martina Hladováspoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ