9. 12. 2019  19:07 Izabela
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácia analytických metód PIXE a RBS pri štúdiu účinnosti záchytu ťažkých kovov z kvapalín prírodnými zeolitmi

Garant: Ing. Matúš Beňo, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na stanovenie obsahu vybraných ťažkých kovov v roztokoch analytickými metódami využívajúcimi iónové zväzky (PIXE, RBS) a sledovanie ich eliminácie vo vodnom prostredí s využitím prírodných adsorbentov (zeolitov). Prvým krokom bude výber metódy prípravy vzoriek z vodných roztokov vhodných pre analýzu PIXE a RBS. Meranie sa uskutočňuje vo vákuu. Ďalej bude nasledovať laboratórne simulovanie adsorpcie kovov, kde ako adsorbér kovov bude použitý prírodný zeolit. V druhej časti projektu budú odobraté vzorky roztoku a zeolitu pred a po adsorpcií s cieľom stanoviť schopnosť adsorpcie kovov nachádzajúcich sa vo vodnom prostredí prírodným adsorbérom.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:06. 05. 2019
Datum ukončení projektu:31. 10. 2020
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ