9. 12. 2019  0:15 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia analytických metód PIXE a RBS pri štúdiu účinnosti záchytu ťažkých kovov z kvapalín prírodnými zeolitmi

Garant: Ing. Matúš Beňo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na stanovenie obsahu vybraných ťažkých kovov v roztokoch analytickými metódami využívajúcimi iónové zväzky (PIXE, RBS) a sledovanie ich eliminácie vo vodnom prostredí s využitím prírodných adsorbentov (zeolitov). Prvým krokom bude výber metódy prípravy vzoriek z vodných roztokov vhodných pre analýzu PIXE a RBS. Meranie sa uskutočňuje vo vákuu. Ďalej bude nasledovať laboratórne simulovanie adsorpcie kovov, kde ako adsorbér kovov bude použitý prírodný zeolit. V druhej časti projektu budú odobraté vzorky roztoku a zeolitu pred a po adsorpcií s cieľom stanoviť schopnosť adsorpcie kovov nachádzajúcich sa vo vodnom prostredí prírodným adsorbérom.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:06. 05. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2020
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ