16. 10. 2019  14:40 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Nanomagnetit ako účinný nástroj pre pasívny zber rias s použitím magnetického poľa

Garant: Ing. Alexandra Kucmanová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt nadväzuje na náš výskum, ktorý zverejnil časopis Algae Research. Ide o článok: GERULOVÁ – BARTOŠOVÁ - BLINOVÁ – BÁRTOVÁ – DOMÁNKOVÁ – GARAIOVÁ – PALCUT . Magnetic Fe3O4-polyethyleneimine nanocomposites for efficient harvesting of Chlorella zofingiensis, Chlorella vulgaris, Chlorella sorokiniana, Chlorella ellipsoidea and Botryococcus braunii. In Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts. Vol. 33, (2018), s. 165-172. ISSN 2211-9264 (2017: 3.745 - IF, 1 - JCR Best Q, 1.142 - SJR, Q1 - SJR Best Q). SCOPUS ; CC: 000438910600019 ; WOS ; MLJ. Tento článok vznikol ako výstup v rámci Projektu Inkubátor nápadov a myšlienok (2016). Keďže v predmetnom článku sme sa venovali miere sorpcie nanokompozitov na 5 druhov rias, výskum pre ďalší článok sa bude orientovať na porovnanie sorpcie nepovlakovaných a povlakovaných nanočastíc magnetitu na 6 rôznych druhov rias.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:06. 05. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Alexandra Kucmanová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ