18. 2. 2020  2:02 Jaromír
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj efektívnych a spoľahlivých numerických metód pre inžinierske aplikácie.

Garant: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Návrh, analýza a implementácia originálnych efektívnych a spoľahlivých numerických metód pre riešenie inžinierskych úloh, ktoré sú modelované nelineárnymi parciálnymi diferenciálnymi rovnicami. Štúdium ich stability a konvergencie, odvodenie odhadov chýb a vybudovanie sériových a paralelných počítačových implementácií. Numerické metódy, založené predovšetkým na metóde konečných prvkov a konečných objemov, metóde okrajových prvkov, level-set a parametrických metódach, budú aplikované v matematických modeloch popisujúcich nelineárnu termomechaniku, prúdenie v pórovitom prostredí a dynamiku kvapalín a plynov s voľnými hranicami, riadenými externým rýchlostným poľom, anizotropiou, povrchovou a elastickou energiou, ďalej na riešenie priamych a inverzných úloh prúdenia, difúzie a transportu s adsorpciou v šírení kontaminantov v podzemných vodách, riešenie geodetických okrajových úloh, a modelovanie filtrácie a segmentácie 2D a 3D obrazu založenej na nelineárnych anizotropických a geometrických difúznych rovniciach
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0269/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0