15. 10. 2019  10:46 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj pokročilých modelov pre návrh a optimalizáciu procesov tepelného spracovania a spájania novovyvíjaných vysokopevných ocelí

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na design a prípravu nových typov vysokopevných ocelí (AHSS) pre automobilový priemysel včítane návrhu technológií ich tepelného a termo-mechanického spracovania za účelom získania vhodnej kombinácie vlastností - hmotnosť/pevnosť/ťažnosť. Následným krokom bude výskum možností metalurgického spájania novovyvíjaných AHSS, ako aj analýza tvorby kombinovaných zvarových spojov AHSS a zliatin ľahkých kovov (Al, Mg, Ti). Cielený návrh chemického zloženia ocelí bude realizovaný s podporou softvérov ThermoCalc a JMatPro. Pre predikciu vplyvu technologických parametrov tepelného spracovania a spájania materiálov na fázové zloženie, mikroštruktúru a výsledné vlastnosti AHSS budú vypracované pokročilé materiálové a simulačné modely, s využitím ktorých budú uskutočnené numerické simulácie skúmaných procesov v programových systémoch ANSYS, DEFORM a SYSWELD. Simulačné modely a výsledky numerických simulácií budú verifikované pomocou experimentálnych skúšok a meraní. Doba
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0796/20
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2023
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0