14. 12. 2019  10:19 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Iónová syntéza a vplyv ožarovania na povrchy štruktúrne a konfiguračne komplexných zliatin a zlúčenín

Garant: Ing. Pavol Noga, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na experimentálny a teoretický výskum vplyvu ožarovania na štruktúrne a konfiguračne komplexné fázy zliatin a zlúčenín (napr. kvázikryštály, vysokoentropické zliatiny), ako aj syntézu z nich odvodených funkčných tenkých vrstiev. Cieľom projektu je jednak študovať vplyv žiarenia na skúmané materiály, na druhej strane tieto efekty využiť na cielenú syntézu nanoštruktúr a nanočastíc. Výsledky tohto výskumu poskytne dôležité informácie o správaní sa skúmaných materiálov so zvýšeným žiarením ako aj pre návrh technologických procesov výroby tenkých vrstiev a výsledné nanoštruktúry a tenké vrstvy majú potenciálne aplikácie v chemickom priemysle, jadrovej energetike, prístrojovej a experimentálnej technike.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0644/20
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Matúš Dubecký, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Malovcováspoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ľubomír Gabrišspoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Katarína Šulková, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Sankari Sampathspoluriešiteľ