19. 10. 2019  12:17 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachov

Garant: Ing. Peter Rantuch, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Jedným z dôsledkov postupujúcej priemyselnej revolúcie Industry 4.0 a neustáleho zvyšovania produktivity práce bude vo výrobe neustále narastajúci podiel kovových prachov a problematika ochrany zamestnancov a technologických zariadení pred ich účinkami sa stane kľúčovou pre najbližšie obdobie. Výbušné kovové prachy majú špecifické vlastnosti, ktorými sa líšia od bežných výbušných prachov (drevo, múka). Kovové prachy majú extrémne výbuchové parametre a ich rozdiel voči bežným prachom dosahuje častokrát stovky percent. Vo väčšine prevádzok, kde sa kovové prachy vyskytujú (napr. hliník, horčík, titán a ich zliatiny), je nebezpečenstvo požiaru a výbuchu reálne. Významným ukazovateľom vlastností horľavých prachov sú požiarnotechnické charakteristiky. Projekt bude zameraný na štúdium charakteristík kovových prachov a ich horľavosť a výbušnosť. Výskum bude prebiehať na unikátnych zariadeniach využívaných v požiarnom inžinierstve s využitím inovatívnych postupov pre komplexnejšie štúdium požiarnej bezpečnosti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:1/0620/20
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2023
Počet pracovníkov projektu:18
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:18

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Denis Benkoriešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.riešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.riešiteľ
Ing. Martina Hladováriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.riešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.riešiteľ
Ing. Tomáš Štefko, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.riešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.riešiteľ
Ing. Aleš Nečasriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.riešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.riešiteľ
Ing. Alica Pastierová, PhD.riešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.riešiteľ