19. 10. 2019  7:15 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Fyzikálne vlastnosti skiel na báze oxidov ťažkých kovov

Garant: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na štúdium špeciálnych skiel určených pre aplikácie vo fotonike a optoelektronike zahrňujúce strednú oblasť infračervenej časti spektra. Využitím medzinárodnej spolupráce budú pripravené nové ternárne sklá na báze TeO2 a Sb2O3. V prvej časti budú charakterizované vybrané fyzikálne vlastnosti skiel. V rámci riešenia budú najmä využitím elektrických a dielektrických metód skúmané vplyvy zmien chemického zloženia skiel, identifikované zmeny štruktúry a skúmané možnosti dotácie prvkami vzácnych zemín. V ďalšej časti bude skúmaný vplyv technologických parametrov prípravy skiel, možnosti diagnostiky a predikcie dosiahnutej kvality sledovaním vybraných elektrických parametrov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0144/20
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.riešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.riešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.riešiteľ
Ing. Ivana Sára Škrobákováriešiteľ
RNDr. Karol Kvetan, CSc.riešiteľ