18. 9. 2019  20:07 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza účinnosti odvodnenia pri sanácii nestabilných svahov

Garant: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Voda zohráva rozhodujúcu úlohu pri vzniku, alebo aktivizácii väčšiny porúch vo svahoch. Metódy sanácie svahov založené na ich odvodnení patria preto medzi najúčinnejšie a aj najčastejšie používané. Účinnosť sanácie je však potrebné dlhodobo kontrolovať metódami monitoringu. Základným cieľom predkladaného projektu je vypracovať metodiku na stanovenie účinnosti odvodňovacích sanačných opatrení v nestabilných svahoch počas výstavby a prevádzky. Na vybraných sanovaných svahoch na Slovensku a vo svete budú analyzované dostupné dáta z monitoringu. Následným experimentálnym výskumom a modelovaním správania sanovaného horninového prostredia budú stanovené parametre a ich kritické hodnoty, ktoré sú rozhodujúce na stanovenie účinnosti a funkčnosti jednotlivých typov sanačných opatrení v rôznych geologických prostrediach. Výstupy z riešenia projektu umožnia v stavebnej praxi optimalizovať návrh sanácie nestabilných svahov. Ďalším výstupom budú aj odporúčania pre revitalizáciu sanačných prvkov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0530/19
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0