17. 10. 2019  17:18 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je vytvorenie strategických partnerstiev a vypracovanie Cezhraničnej stratégie celoživotného vzdelávania vo vybraných technicky zameraných odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu, zohľadňujúcej aplikáciu spoločných európskych kvalifikačných rámcov na uznávanie získaných kvalifikácií. Vytýčené ciele vychádzajú z reálnych požiadaviek a potrieb zamestnávateľov a trhu práce. Výstupom bude príprava a pilotná implementácia pokročilých programov CŽV v oblasti materiálového inžinierstva, kvality produkcie, strojárskych technológií a automatizácie a vytvorenie spoločnej databázy vzdelávacích programov ako nástroja na zvyšovanie úrovne vedomostí, zručností a kompetencií zamestnancov, ako aj konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu firiem.
Druh projektu:Interreg VA: SR - Česká republika ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Schválený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2021
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.zodpovedný riešiteľ