Jan 24, 2020   7:00 p.m. Timotej
Academic information system

Projects


Výučba informatiky a automatizácie podľa požiadaviek trhu práce

Supervisor: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Výzva je orientovaná na nadväzovanie partnerstiev medzi vzdelávacími inštitúciami z prihraničných krajov SR a ČR. Jej špecifickým cieľom je "Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce". V rámci projektu STU v Bratislave zastúpená MTF vytvorí partnerstvo s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně zastúpenou Fakultou aplikovanej informatiky. Riešitelia v spolupráci s expertmi z praxe (na každej strane zástupcovia 5 firiem) analyzujú súčasné študijné programy z oblasti aplikovanej informatiky a automatizácie a navrhnú ich úpravy v súlade s požiadavkami praxe. Projekt podporí aj možnosti prezentácie firiem na pôde zapojených vzdelávacích inštitúcií a možnosti odborných stáží, resp. vypracovania záverečných prác vo firmách.
Kind of project:Interreg VA: SR - Česká republika ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Submitted
Project start date :01. 07. 2019
Project close date:01. 12. 2020
Number of workers in the project:10
Number of official workers in the project:0